woensdag 30 april 2008

De waarheid onder ogen zien ...

Je moet, zeiden ze, de waarheid onder ogen zien.
Nu! Nu meteen!
Ik zag de waarheid onder ogen.

Toen het donker werd fluisterden ze:
nu mag je wel iets anders onder ogen zien -
als je wilt.

Het was stil
en ik zag de liefde onder ogen
en de onnadenkendheid met haar reusachtige vleugels
en de eenvoud van het maanlicht op mijn muur.

Nu weer de waarheid, zeiden ze. Nu!

(Toon Tellegen)

maandag 28 april 2008

Lork

Wolken - VIII

Mijn hart aan uw voeten

Ja, ik weet het, dit is enkel Uw liefde,
o Geliefde mijns harten! -
Dit gouden licht dat danst op de bladeren,
deze nietsdoende wolken die door de hemel zeilen,
deze voorbijgaande wind,
die mijn voorhoofd zijn koelte brengt.
Het morgenlicht heeft mijn ogen overstroomd.
Dit is uw bericht tot mijn hart.
Uw gelaat buigt zich van boven,
Uw ogen zien neer in mijn ogen,
en mijn hart heeft Uwe voeten aangeraakt.

(Rabindranath Tagore)

vrijdag 25 april 2008

Het lege doek

Zonsondergang - IX

Als er helderheid is

Als er helderheid is, wordt er gezien dat er nooit
iemand was om wakker te worden.
Ook wordt er gezien dat er tijdens het leven
dat zich daarvoor lijkt te hebben afgespeeld
nooit een kiezer of doener geweest is.
Alles wat er gebeurd is, van het allerkleinste
tot wat de allerbelangrijkste beslissing leek,
had zich nooit op een andere manier kunnen voltrekken.

(Tony Parsons)

H. Bloedkapel Brugge

Bergkristal - III

Bestaan en niet bestaan

Bestaan en niet-bestaan,
ontstaan op ondoorgrondelijke wijze.
Eigenlijk weten we nooit waarover praten.
Ik heb er nu wel iets over gezegd,
maar ik weet niet
wat ik er nu eigenlijk over gezegd heb.
Een weg die duidelijk is afgebakend, 

is niet De Weg.

Woorden die betogen, missen hun doel.
Bij overdreven medemenselijkheid 

is niemand gebaat.
Eerlijkheid waarmee men te koop loopt,
wekt wantrouwen op.
Wie zijn moed door middel van geweld toont,
is niet volmaakt.
Wat rond en zacht is,
wordt vierkant als het misbruikt wordt.
Niemand weet hoe dit mogelijk is.
Daarom wordt dit het verborgen licht genoemd.

(Tswang Tse)

dinsdag 22 april 2008

Aan de stroom

Beukenblaadjes

Durf in de afgrond springen

Durf in de afgrond springen,
verblind, verbijsterd en u ledigend.
Laat los uw aardse banden,
verlies uzelf en tuimel in het niets.
Wie grensloos stort is grensloos reeds
geworden
en middelpunt van al wat is
van 't draaiend rad
dat hem tot roerloosheid
en eenheid maakt.
Geen bodem maar het waar gelaat
dat 't zijne was
nog éér hij werd geboren.

(Erik van Ruysbeek)

vrijdag 18 april 2008

Landschap met wilg

Esdoorn

Alle vorm rijst op uit het vormloze

Alle vorm rijst op uit het vormloze
en keert daarnaar terug.
Er is geen zekerheid
en het streven naar duurzame zekerheid
leidt alleen maar in illusie.
Er is geen eindstation van de laatste zekerheid.
Al die zogenaamde zekerheden zijn niets anders
dan huisjes op het ijs,
tijdelijke onderkomens
die een valkuil blijken te zijn
zodra het klimaat verandert.

(Hans Korteweg)

dinsdag 15 april 2008

Valavond - X

Boegbeeld

Volkszanger Walter De Buck door Henri De Bruyn

Ik dacht

Ik dacht: alles wat je met je meedraagt, alles wat je weet, hoort hier niet thuis, 
en misschien hoort het nergens thuis, je wil iets vreemds, iets vers 
en je beseft dat het onmogelijk is, en tracht daarom jezelf te overtuigen 
dat je geen vreemde bent, geen andere, en tracht ook anderen daarvan te overtuigen, 
en je tracht te leven zoals zij, en tracht een gewoon leven te leiden, 
maar er is ook nog een andere uitkomst, want het alledaagse 
hoeft niet voor altijd je noodlot te zijn, 
er is ook nog een andere uitkomst:
je kan ook blijven waar je bent,
en niet meer terugkeren,
en niet meer verder gaan.

(Claude van de Berge)

vrijdag 11 april 2008

Appelbloesem

Lentebloei

Alle dingen zijn goed...

Alle dingen zijn goed,
maar alle dingen zijn niet goed voor iedereen,
en niet ten allen tijde juist.
De mens vraagt naar zijn verleden en zijn toekomst;
hoe wonderbaar zou het leven voor hem worden
wanneer hij zich van het eeuwige NU bewust werd.
Ieder ogenblik van het leven is een kans ons geboden
en de grootste kans is de waarde van de kans te kennen.

(Hazrat Inayat Khan)

Lis

Klankschaal - XVIII

In dit moment is er niets dat ontstaat

In dit moment is er niets dat ontstaat.
In dit moment is er niets dat ophoudt te bestaan.
Er is dus geen geboorte-en-dood
dat tot een einde moet worden gebracht.
In dit huidige moment is absolute vrede.
Hoewel het op dit moment is,
is er geen grens of beperking aan dit moment
en daarin ligt eeuwige vreugde.

(Platform Soetra)

donderdag 10 april 2008

Opwaarts

Waarom niet?

Woorden

Woorden bezitten grote macht.
Zij kunnen mensen uiteendrijven,
en tot elkaar brengen.
Zij kunnen oorlogen veroorzaken,
en vrede stichten.
Zij kunnen onwetendheid versterken,
en tot wijsheid voeren.
Maar uiteindelijk lossen alle woorden op
in het grote Stille, waarin zij verrezen.
Wijze woorden verwijzen naar het Ene.

(Hans Laurentius)

woensdag 9 april 2008

Wilde kers

Klankschaal - XVII

Droom is 't leven

Droom is 't leven, anders niet;
't Glijdt voorbij gelijk een vliet,
Die langs steile boorden schiet
Zonder ooit te keren.
D' arme mens vergaapt zijn tijd
Aan het schoon der ijdelheid,
Maar een schaduw die hem vleit,
Droevig! wie kan't weren?
D' oude grijze blijft een kind,
Altijd slaaprig, altijd blind;
Dag en ure,
Waard, en dure,
Wordt verguicheld in de wind;
Daarmee glijdt het leven heen,
't Huis van vel en vlees en been
Slaat aan 't kraken,
D'ogen waken
Met de dood in duisterheen.

(Jan Luiken)

dinsdag 8 april 2008

Krentenboompje - II

Hazelaar

Autobiografisch grafschrift

Tot het ruimteloze verinnigd
tot het tijdloze ingewijd
tot al vervolkomen,
leef ik de vreugde van het nu
in het onvatbaar ogenblik.

Nu niets meer kan veranderen
terwijl de stromen vloeien
kan ik liefdevol sterven:
vonk uit een leven dat nooit vergaat.

(Erik van Ruysbeek)

Compositie - VI

Doek

I Tjing - hexagram 16

De meester zegt:
Men moet nooit zijn wie men is.
Al vroeg in de geschiedenis van de mensheid
heeft men het ‘leren’ uitgevonden
en door het ‘leren’ werd men wie men is.
Maar dan is men slechts ‘het leren’.
Men moet zijn: ‘die van vóór het leren’.
Men moet de ander zijn
En het beeld van de ander is de olifant,
omdat de olifant groot en wijs is,

en omdat men met al het leren
nooit een olifant zou kunnen worden.
De olifant neemt trauma’s en problemen weg
Hij spreekt in tegengesteldheden.
Hij brengt ook anderen
in een andere geestesgesteldheid,
waardoor zij ook een olifant worden en vergeten
met wat voor problemen zij zelf zaten,
omdat hun ‘zelf’ dan niet meer bestaat.

(Anton Heyboer)

maandag 7 april 2008

Compositie - V

Uitkijk

Leda en de veerman van Albert Poels (detail) in Hamme

Lichtkrassen in de gebroken steen...

Lichtkrassen in de gebroken steen.
Niets verlangen we en zoeken we,
want niets kan worden gezocht.

Zoals het bestaan uit zichzelf bestaat
en geen doel zoekt om te bestaan.

De wijde toewijding aan verte en ster is
wat we zijn, ook zonder beeld.

Daar raken we elkaar
in het wonder van onze uitwissing.

Als stemmen weerkaatst op het ijs:
“Ik ben jou, en jou zijn, is zijn wat ik ben.”

(Claude van de Berge)

zondag 6 april 2008

Grijpkraan

Caterpillar van Wim Delvoye (Middelkerke)

Stormachtig

Bewustzijn

Bewustzijn

is het sporenloos Zien
van dat wat opkomt
van dat wat verdwijnt

in de oeverloze Stilte
van de grondeloze Ruimte
Dat wat is

zonder scheiding van
ik
en de ander
ik
en de wereld

onveranderlijk Een.

(Richard van de Waarsenburg)

vrijdag 4 april 2008

Paardenkastanje

Sleedoorn

De allereerste taak van de mens

De allereerste taak van de mens 
is het verwezenlijken van zijn unieke mogelijkheden 
die nooit eerder vertoond en dus ook nooit vernieuwd zijn, 
en niet de herhaling van iets wat een ander, 
ook al was het de grootste onder ons, reeds heeft gedaan.

Dit idee heeft Rabbi Soesja even voor zijn dood zo uitgedrukt:

'In de andere wereld zal me niet worden gevraagd: 
"Waarom ben je niet Mozes geweest?" 
Mij zal worden gevraagd: 
"Waarom ben je niet Soesja geweest?".'
(Martin Buber)

donderdag 3 april 2008

Geometrie

Wereldbol

Rondom de Stilte

Rondom de Stilte
is er soms vragen, duwen, trekken
schreeuwen, drukdoenerij, spanning
maar de stilte zelf blijft

alles gaat voorbij
trekt verder in eindeloze herhaling
maar de stilte diep binnenin
blijft onveranderlijk

van daaruit komt ook alles:
helderheid en verdieping
antwoorden
en impulsen tot handelen
ervaren wordt dat er niemand is

om dit te claimen, het gebeurt

Heelheid blijft

(Ineke Sperling)

Landschap met wolken - IV

Witte zeilen

Als we de vier richtingen...

Als we de vier richtingen gadeslaan 
vanuit een boot op de oceaan, 
waar geen land in zicht is, 
ziet het er kringvormig uit 
en anders niet. 

De oceaan is echter niet rond 
en niet vierkant 
en zijn hoedanigheden 
zijn oneindig gevarieerd. 
Hij is als een paleis, 
als een juweel...

Als een vis rond zwemt in de oceaan, 

komt er geen eind aan het water, 
hoe ver hij ook zwemt. 

Als een vogel door de lucht vliegt, 
komt er geen eind aan de lucht, 
hoe ver hij ook vliegt.
Maar geen vogel of vis 

heeft sinds de aanvang 
ooit zijn element verlaten...
(Dogen Zenji)